ELDER Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği İktisadi İşletmesi Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi

Turkak MYK

Kalite Politikası

VİZYON:

ELDER MYM olarak, TS EN ISO/IEC 17024 standardı, Mesleki Yeterlilik Kurumu yönetmelikleri ve yükümlü olduğumuz yönetmeliklere göre; gizlilik, tarafsızlık, bağımsızlık ve etik kurallarını esas alarak, personel belgelendirme hizmetini sunmayı amaçlıyoruz.

MİSYON:

Yetkin olduğumuz personel belgelendirme hizmetinin ELDER MYM kurum ve personeli tarafından yüksek kalitede sunulması adına gerek eğitimler gerekse ekipman desteği ile sürekli gelişmeyi hedefleyen yapı oluşturacağız.

KALİTE POLİTİKASI:

- ELDER MYM’ in vizyon ve misyonu doğrultusunda gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine sadık kalarak talepleri zamanında karşılayacağız.

- ELDER MYM, tüm politika ve prosedürlerini yaş, ırk, cinsiyet vb. ayrımı yapmadan hazırlamış olup, personel belgelendirme hizmetimizi mevcut yasalara göre ilgili olan tüm şahıslara sunacağız.

- Sürekli gelişmeyi sağlamak amacıyla, ELDER MYM’ de yürütülen personel belgelendirme faaliyetleri ile ilgili tarafların katılımı ile ilgili standart ve yönetmeliklere uygun olarak her türlü metot geliştirilecektir.

- Hizmet odaklı anlayışımızla, uymakla yükümlü olduğumuz yasal mevzuatlardan ödün vermeden hizmet sunduğumuz kişilerin memnuniyetini en üst seviyeye çıkaracağız.

- İtiraz ve şikâyetlerin en alt seviyede kalması için sunduğumuz hizmetler sırasında ve sonrasında gereken özeni göstereceğiz.

- Hizmet sunan personelimizin kararlarını etkileyebilecek herhangi bir iç ve dış etkiye maruz kalmaması için gerekli önlemleri alacağız.

Personel belgelendirme hizmetini her zaman, Mesleki Standartlara ve Ulusal Yeterliliklere uygun olarak sunacağız.

ELDER MYM olarak tüm personelimizin standardını yükseltmek adına gerek teknik anlamda yeterliliklerini sağlamak, arttırmak ve devamlılığını sağlamak; gerekse de kalite dokümantasyonunu öğrenmesi ve çalışmalarını kalite sistemini oluşturan politika ve prosedürlere uygun olarak gerçekleştirmelerini sağlamak, kaliteli hizmet bilincinin benimsenmesini sağlamak adına ve iş güvenliği, iş etiği, tarafsızlık gibi rehberlik edici konularda eğitimler vereceğiz.

TS EN ISO/IEC 17024 standardı ve Ulusal Yeterliliklerin gerekliliklerini karşılamak ve iyi bir mesleki ve teknik uygulama ile artan kalitede hizmet sunacağız.

TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre oluşturmuş olduğumuz kalite sistemimize bağlı olarak sürekli iyileştirme taahhüdümüzü yerine getireceğimizi taahhüt ederiz.

 

Ölçme ve değerlendirmeye yönelik politikamız:

·     Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme prosedürlerinin açık, adil ve önyargıdan uzak olmasını sağlamak,

·     Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme kayıtlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasını sağlanmak,

·     Değerlendirme kararlarının tarafsız, geçerli ve güvenilir olmasını sağlanmak,

·     Görevin kötüye kullanılması veya yanlış uygulamaların olması ihtimalini en aza indirecek ölçme ve değerlendirme prosedürlerini geliştirilmek,

·     Değerlendirme kararlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasını sağlanmak,

·     Ölçme ve değerlendirmenin mevzuata göre doğru ve uygun şekilde yapılmasını sağlamak.

Fırsat eşitliği politikamız:

·     Ayrımcılığın önlenmesine ilişkin gerekli tedbirleri almak,

·     Herkes için ölçme ve değerlendirilme imkânına erişim sağlamak,

·     Özel gereksinimleri bulunan adayların ihtiyaçlarını dikkate almak,

·     Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirmesinin geçerli ve güvenilir olmasını ve herhangi bir kişinin veya grubun diğerlerinden daha avantajlı veya dezavantajlı hale getirilmemesini sağlamak.

Kalite güvencesinin sağlanmasına yönelik politikamız:

·     Akreditasyon ve yetkilendirme kuralları çerçevesinde yüksek kalitede, etkin ve sürdürülebilir hizmet sunulmasını sağlamak,

·     Yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerin ve yeterlilik birimlerinin ölçme ve değerlendirmesindeki kalite standardının sürdürülmesi için kurumsal düzeyde kontrolleri sağlamak,

İç doğrulama politikamız:

·     Değerlendiriciler arasında tutarlılığı sağlamak ve sadece hak eden bireylerin belgelere ulaşabilmesini teminat altına almak için iç doğrulama faaliyetlerini yürütmek,

·     İç doğrulamanın geçerli ve güvenilir olmasını ve tüm değerlendiriciler ile tüm ulusal yeterlilik faaliyetlerini kapsamasını sağlanmak,

·     İç doğrulama prosedürünün açık, adil ve önyargıdan uzak olmasın sağlamak,

·     İç doğrulama kararlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasını sağlanmak. 

İtiraz ve şikâyetlerin değerlendirilmesine yönelik politikamız:

·     Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme kararlarını bir adayın sorgulayabilmesini veya bu kararlara itiraz edebilmesini sağlamak,

·     Belgelendirme kuruluşunun sunduğu hizmetlere ilişkin şikâyetlerin dikkate alınmasını sağlamak,

·     Tüm adayların itiraz/şikâyet politikası ve prosedürüne ilişkin olarak bilgilendirmek,

·     Öncelikli olarak itirazda bulunan aday ve ilgili değerlendiricinin uzlaşmaya varmalarını sağlamak,

·     Aşamalı bir temyiz prosedürünü işletmek,

·     Açıklık ve adilliğin sağlanması için her itiraz/şikâyetin standardize etmek ve kayıt altına almak,

·     Kurum tarafından istendiğinde araştırılabilmesi için her itiraz/şikâyet kaydını saklamak.

İş sağlığı ve güvenliği ve risk yönetimi politikamız:

·     Tüm faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliği hususlarına yeterince dikkat edilmesin sağlamak,

·     Personelin, adayların, ziyaretçilerin, denetçilerin, yüklenicilerin ve diğer personelin hem kendilerine hem de birbirlerine karşı iş sağlığı ve güvenliği açısından yasal yükümlülükleri bulunduğunu belirtmek,

·     İş sağlığı ve güvenliği kontrol önlemleri ve acil durum prosedürlerinin yürürlükte ve etkili olmasını, gerektiği şekilde kullanılmasını, izlenmesini ve sürdürülmesini sağlamak amacıyla yıllık denetimler gerçekleştirmek,

·     Potansiyel tehlikelerin tanımlanması ve en aza indirgenmesi amacıyla yıllık iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmelerinde bulunmak,

·     Tüm kişilerin ilgili risklerden haberdar olmalarını ve gereken eylemleri yerine getirmelerini veya bunların yerine getirilmesine nezaret etmelerinin sağlanması amacıyla bilgi, talimat, eğitim sağlamak ve gözetimde bulunmak,

·     İşyerinde sağlık ve güvenliği sağlamaya yönelik mevzuat ve Kurum’un ilaveten talep ettiği tüm hususlara uyacak şekilde yeterli ve uygun bina, ekipman ve tesis sağlamak,

·     İş sağlığı ve güvenliğini etkileyen hususlara ilişkin olarak personele ve adaylara danışmak,

·     Güvenli çalışma sistemleri uygulamak ve risk teşkil eden durumların kontrol altında tutmak,

·      İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iyi uygulamaların güncel olarak uygulanması ve tüm ilgili mevzuat ve yol gösterici nitelikteki idari yönlendirmelere uyulmasını sağlamak.

Personel eğitimi ve geliştirme politikamız:

·     Tüm personelin, tam potansiyellerini ortaya çıkaracak şekilde, görev tanımları ile tutarlı olarak, yüksek standartta çalışmasını sağlayacak bilgi, beceri ve uzmanlık sahibi olmasını sağlanmak,

·     Tüm personelin eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının bu politika doğrultusunda değerlendirilmesini ve karşılanmasını sağlamak,

·     Tüm yeni personelin, ekibe katıldığında uygun uyum eğitimini almasını sağlamak, bu uyum eğitiminin uygun eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının tanımlanmasını da içermesini sağlamak,

·     İstihdam edilen tüm personele işe başlamalarından önce uygun iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek ve bu eğitimin acil durum prosedürlerini de kapsamasını sağlamak,

·     Tüm personele eğitim ve gelişim fırsatlarının sağlanmasında eşit olarak yaklaşılmasını ve tüm personel ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve gelişim fırsatlarına eşitlik içerisinde erişim sağlamasını sağlamak.

Belgelerin kötüye kullanımını engellemeye yönelik politikamız:

·     Belgelerin personel veya adaylar tarafından kötüye kullanma riskini tanımlayarak en aza indirgemek,

·     Öne sürülen her kötüye kullanma iddiasına hızlı ve tarafsız olarak yanıt vermek,

·     Açıklık ve adillik sağlamak için her kötüye kullanma soruşturmasının standardize etmek ve kayıt altına almak,

·     Kötüye kullanma durumunun (veya teşebbüslerinin) kanıtlandığı olaylarda mevzuata ve sözleşmelere uygun yaptırımlarda bulunmak.

Uygun olmayan faaliyetlere yönelik politikamız:

·     Dokümante edilmiş prosedürlere, politikalara ve hedeflere uygun olmayan faaliyetlerin tespiti için denetim ve kontrol faaliyetlerini gerçekleştirmek,

·     Uygun olmadığı tespit edilen faaliyetlerin giderilmesi ve tekrarlanmaması için düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilmesini sağlamak. 

Tarafsızlığın sağlanması ve her türlü çıkar çatışmasının önlenmesine yönelik politikamız:

·     Hissedarlar, yöneticiler, çalışanlar, dışarıdan hizmet sağlayanlar ve hizmet sunulanlar arasında gerçekleşme ihtimali bulunan olası her türlü çıkar veya ilgi çatışmasına yönelik tedbirleri almak ve prosedürleri bu doğrultuda işletmek,

·     Öngörülemeyen çıkar çatışması durumlarının ortaya çıkması halinde tarafsızlığı güvence altına alacak şekilde harekete geçmek ve ilgili durumların şeffaf bir şekilde kayıt altına almak,

·     Çalışanlara aşırı iş yüklenmesi nedeni ile asli vazifelerine, yapacakları inceleme ve değerlendirmelere yeteri kadar zaman ayıramamalarından kaynaklanan zaman çatışması durumunu en aza indirgemek,

·     Sınav görevlilerinin kan bağı ya da yakın ilişkisi olan kişilerin sınavlarını yapmaları halinde oluşabilecek kan bağı ya da yakınlık çelişkisi durumunu ortadan kaldırmak,

·     Çalışanların disiplin ve tutum davranışlarından kaynaklı olarak ölçme değerlendirme faaliyetleri ile belgelendirme kararlarını etkilenmemesine yönelik tedbir almak,

·     Finansal çıkarların, gelir ve kar beklentilerinin hiçbir belgelendirme kararını etkilememesini sağlamak.

 

Bu politikanın sürdürülmesi, ELDER MYM organizasyon yapısına dâhil olan herkesin sorumluluğundadır.

 

ELDER MYM Müdürü